11 22

Zgodnie z Kodeksem Pracy (Art. 209)
Pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Przygotowuję pracowników do pełnienia w/w obowiązków. Pracownik po ukończeniu szkolenia otrzymuje stosowne zaświadczenie.